Metoder

Terapeutiske metoder

Som autoriseret psykolog arbejder jeg ud fra underbygget erfaring og veldokumenterede terapeutiske behandlingsmetoder, som jeg via anerkendte videreuddannelser er specialist i at anvende. Jeg lægger vægt på en høj faglighed og udvikler og vedligeholder løbende mine faglige kompetencer.

I valget af metode og specifikke teknikker bestræber jeg mig på at tilpasse mig det enkelte menneske og de problematikker, der er i fokus, med henblik på at skabe de bedste betingelser for forandring. I dette afsnit kan du læse mere om de terapeutiske metoder, jeg fortrinsvis benytter mig af.

Du kan finde links til uddybende læsning om ACT, Metakognitiv terapi, Narrativ terapi og Kognitiv terapi her.

Terapeutiske metoder

Som autoriseret psykolog arbejder jeg ud fra underbygget erfaring og veldokumenterede terapeutiske behandlingsmetoder, som jeg via anerkendte videreuddannelser er specialist i at anvende. Jeg lægger vægt på en høj faglighed og udvikler og vedligeholder løbende mine faglige kompetencer.

I valget af metode og specifikke teknikker bestræber jeg mig på at tilpasse mig det enkelte menneske og de problematikker, der er i fokus, med henblik på at skabe de bedste betingelser for forandring. I dette afsnit kan du læse mere om de terapeutiske metoder, jeg fortrinsvis benytter mig af.

Du kan finde links til uddybende læsning om ACT, Metakognitiv terapi, Narrativ terapi og Kognitiv terapi her.

Metakognitiv terapi (MCT) hos psykolog i Holbæk

Metakognitiv terapi (MCT) er en nyere psykologisk behandlingsmetode udviklet af Adrian Wells, professor ved Manchester Universitetet. MCT har opnået stor popularitet i de seneste år – også i Danmark, og mange har stiftet bekendtskab med Pia Callesens bog ”lev mere – tænk mindre”, hvor metakognitiv terapi introduceres i et let tilgængeligt sprog. Der er imidlertid ikke tale om en ”modeterapi” men om en udbygget behandlingsmetode, der har veldokumenteret effekt overfor bl.a. depression og angst.

Det er en almindelig antagelse, at psykoterapi består i og virker ved, at man graver ned i barndomsoplevelser med henblik på at lokalisere tidlige svigt og traumer, som herefter bearbejdes og opløses. Mange mennesker afholder sig fra at opsøge psykologhjælp, fordi de har en forestilling om, at det vil være forbundet med betydeligt følelsesmæssigt ubehag, og at det vil kræve mange psykiske ressourcer. Det er ærgerligt, for det er slet ikke nødvendigt at vende hver en tung sten for at få bugt med angst, tristhed og andre problematikker, der stiller sig i vej for, at man kan være glad og leve det liv, man gerne vil.

I Metakognitiv terapi (MCT) skal man ikke ”vende vrangen ud” på sig selv. Det er grundantagelsen i MCT, at mange af de psykiske problematikker, vi bliver ramt af, kan føres tilbage til måden vi responderer på negative tanker og antagelser på snarere end til selve indholdet af disse tanker. 

Nogle af de tanker, erindringer og billeder, som helt af sig selv popper op i vores bevidsthed, kan trigge endeløse grublerier, indre analyser og bekymringer. Denne tendens til at brygge videre på tanker kan vedligeholde problemet og gøre det svært for os at være nærværende og engagere os i relationer til andre og i oplevelser og aktiviteter, som vi sætter pris på.

I metakognitiv terapi er fokus rettet på at minimere grublerier og bekymringer fremfor på at forsøge at ændre eller omstrukturere selve indholdet af de negative tanker, som vores bekymringer drejer sig om. I denne form få terapi vil man derfor ikke være så optaget af, hvad de bekymringer vi kæmper med egentlig går ud på, og terapien vil ikke være bagudskuende. I stedet vil man være optaget af at identificere triggertankerne, der typisk inviterer os til at springe på bekymringstoget, og man vil arbejde på at udvikle nye mere hensigtsmæssige måder at respondere på triggertankerne, som betyder, at tankerne får lov til at passe sig selv, idet man retter fokus udad og engagerer sig i sit liv, som man gerne vil det.

ACT – Acceptance and Commitment Terapi – hos psykolog i Holbæk

 

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) er en anerkendt og videnskabeligt veldokumenteret psykologisk behandlingsmetode, som er udviklet af bl.a. den amerikanske professor Steven Hayes. ACT er en videreudvikling af traditionel kognitiv terapi og omtales ofte som 3. generations kognitiv terapi.

I ACT er det den overordnede bestræbelse at klienten får lettere ved at leve et meningsfuldt liv i overensstemmelse med personlige værdier, idet klienten samtidigt giver plads til ubehag og smertefulde oplevelser, som måtte være uundgåeligt forbundet med at engagere sig i det, der er vigtigt. Symptomreduktion anskues ikke som et mål i sig selv men som en positiv følgevirkning af at komme på sporet af det betydningsfulde fremfor at lade sig styre af ønsket om at undgå ubehag. Mindfulness indgår som en central og integreret del af ACT, og der vil ligeledes ofte være fokus på styrkelse af selfcompassion (selvmedfølelse).

I ACT-terapi tages udgangspunkt i aktuelle problematikker, som de kommer til udtryk for dig i konkrete situationer i dit liv. Vi vil være optagede af at afklare, hvilke tanker og indre tilstande i form af følelser og kropslige fornemmelser, der knytter sig til disse situationer, hvordan du typisk forholder dig til disse oplevelser og reagerer på dem, og hvad effekten af dette er.

I terapien vil vi indkredse, hvad et rigt og meningsfuldt liv er for dig – hvilke personlige værdier du gerne vil lade dig guide af, når du relaterer dig til dig selv, til andre mennesker og til verden omkring dig i øvrigt.

Vi vil have fokus på at udvikle din evne til at registrere tanker og indre oplevelser som netop tanker og indre oplevelser fremfor at vurdere dem negativt som uvelkomne og bruge energi på at bekæmpe eller undgå dem. Vi vil arbejde på at øge din villighed til at forholde dig åbent og accepterende til disse tanker og følelser, når de dukker op, og at vende din opmærksomhed på at være tilstede i nuet. Når vi opgiver kampen mod oplevelser og indre tilstande, opnår vi en højere grad af psykologiske fleksibilitet, og det bliver lettere for os at handle på måder, som bringer os på sporet af et liv, som er meningsfuldt for os og giver os glæde.

Kognitiv terapi hos psykolog i Holbæk

I traditionel kognitiv terapi er fokus på at ændre selve indholdet af tænkningen snarere end forholdet til og forestillingerne om tankerne, sådan som det er tilfældet i ACT og Metakognitiv terapi.

Der arbejdes på at udfordre negative tanker, som vækker vanskelige følelser og kropsfornemmelser og fører til uhensigtsmæssige adfærdsmæssige reaktioner. Dette gøres ved at stille de negative tanker op mod realiteterne, idet man undersøger, om kritiske situationer kunne tolkes på andre måder. Det er således målet, at negative tanker som fx ”jeg dur ikke til noget” erstattes af mere hensigtsmæssige og realistiske tanker, der ikke giver anledning til fx tristhed – det kunne være en tanke som ”jeg har faktisk mange positive kvaliteter, og jeg er god til mange ting”. I kognitiv terapi vil man således gennem bevisførelse styrke evnen til at fortolke kritiske situationer på mere realistiske og positive måder. I kognitiv terapi vil man ligeledes anvende eksponering, hvor klienten gradvist udsættes for situationer, der vækker ubehag, som en metode til at reducere symptomerne.

I ACT og Metakognitiv terapi inddrages en del af de teknikker, der også benyttes i den traditionelle kognitive terapi, men øvelser vil blive anvendt på en anderledes måde og med et andet formål. I praksis vil jeg sjældent gøre brug af klassisk kognitiv terapi i ren form.

Narrativ terapi hos psykolog i Holbæk

I narrativ terapi rettes fokus på de fortællinger vi fortæller om os selv og om vores liv, og hvordan disse påvirker vores oplevelse af handlefrihed. Vi vil undersøge historien om problemet/problemstikken, ligesom vi vil være på udkik efter undtagelser fra problemhistorien og de initiativer, der måtte pege i en anden retning. Vi vil være optaget af at udforske, hvilke håb og drømme du har for fremtiden, hvad der er vigtigt for dig, og hvad du står for som menneske. I terapien vil vi arbejde på at skabe mere nuancerede og flerstrengede identitetshistorier, der kan åbne op for, at du får større frihed til at leve dit liv, som du ønsker det fremfor at være tynget af negative historier omkring, hvem du er, og hvad du kan.

Jeg vil ofte inddrage en narrativ terapeutisk tilgang ved terapi med børn og unge, ved rådgivning af forældre samt ved supervision af professionelle behandlerteams og plejefamilier.

Her kan du læse mere om ACT (Acceptance and commitment therapy) og mindfulness:

Eifert, G.H. et al. 2010. Slip Vreden. Dansk Psykologisk Forlag.

Harris, R. 2010. Lykkefælden. Dansk Psykologisk Forlag.

Harris, R. 2012. Styrk selvtilliden. Dansk Psykologisk Forlag.

Hayes, S. C. et al. 1999. Acceptance and Commitment Therapy. The Guilford Press.

Hayes, S.C. 2009. Slip Tanketyranniet. Tag fat på livet. Dansk Psykologisk Forlag.

Williams, M. 2007. Bevidst Nærvær – en vej ud af nedtrykthed. The Mindful Way. Akademisk Forlag.

Wilson, K. 2008. Mindfulness for two.

Wilson, K. et al. 2010. Things might go terribly, horribly wrong. New Harbinger Publications, Inc.

https://www.youtube.com/watch?v=S5UWEgC0A4c

https://www.youtube.com/watch?v=VYht-guymF4

https://www.youtube.com/watch?v=z-wyaP6xXwE

https://www.youtube.com/watch?v=S5UWEgC0A4c

Her kan du læse mere om Metakognitiv terapi:

Wells, A. 2011: Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. Guilford Publications

Callesen, P. 2017: Lev mere tænk mindre, Politikens Forlag

Esbjørn, B. et al. 2016: Metakognitiv terapi til børn med angst. Akademisk Forlag

Callesen, P. 2019: Grib livet – Slip angsten. Politikens Forlag

https://mct-institute.dk/

Her kan du læse mere om Kognitiv terapi:

Kåver, A. 2007. Kognitiv adfærdsterapi. Dansk Psykologisk Forlag.

Mørch, M.M. og Rosenberg, N.K. 2005. Kognitiv Terapi. Modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag.

Oestrich, I.H. Selvtillidstræning. PsykiatriFondens Forlag.

Her kan du læse mere om Narrativ terapi:

Margit Novland, Bente Marie Larsen, Helle Lund og Jacob Folke Rasmussen (2010). Pædagogik i et narrativt perspektiv. I: Anette Holmgren (red.). Fra terapi til pædagogik – en brugsbog i narrativ praksis.Kbh: Hans Reitzels Forlag.

Holmgren, A. 2008. Terapifortællinger. Dansk psykologisk Forlag.

Nordenhof, I. 2008. Narrative familiesamtaler. Akademisk Forlag.

White, M. 2008. Kort over narrative landskaber. Hans Reitzel.

Winslade J.M. et al. 2008: Narrativ vejledning i skolen.